hi
"岳阳楼"的相关文章
 • 岳阳楼记 范仲淹 教学目的: 知识与能力: 1、朗读、背诵全文。 2、学习文章把叙事、写景、抒情和议论巧妙地结合在一起的写法。 3、理解作者所...
  http://www.ytbhlb.com/e8ad12e0d36deddd0e1e3b7486eaf5bf.html
 • 岳阳楼记知识点 文言基础记忆 1.给加点的字注音。 属 予作文以记之( zhǔ ). 阴风怒号 ( háo ). 浩浩汤汤 ( ...
  http://www.ytbhlb.com/9db1c9f2c77be9f2cc1afa2665191093.html
 • welcome to visit yue yang tower,first i want to ask you a question who make the yueyan...
  http://www.ytbhlb.com/eb45cfb94d05818ddc14db2bd392f255.html
 • 适合识字不多的小朋友,实用!... 岳阳楼记范仲淹 l ì s ì niá n chūn té ng z i jīng zhé shǒu b ā lí ng jù n yuè...
  http://www.ytbhlb.com/e4c3792454e0b0886be090b59fdcd731.html
 • 《岳阳楼记》原文、重点词语及注释 翻译(纯原创)_语文_高中教育_教育专区。《岳阳楼记》原文、重点词语及注释 逐句翻译(纯原创)复习资料 ...
  http://www.ytbhlb.com/49299c02adf35d8a437f354c3f56fb45.html
 • 文言现象一词多义 明:(1)(到了第二年,就是庆历五年) (2)(明媚) 至若春和景明 以:(1) (用来) 属予作文以记之 (2)(...
  http://www.ytbhlb.com/4cc446102bf74879d0cf6f25d8035dad.html
 • http://www.ytbhlb.com/780ec562131f05178437d3adc981132e.html
 • http://www.ytbhlb.com/bf372b3cf0c35d77ab4f04e9f9a08738.html
 • 岳阳楼游记 很小的时候就听别人说起过洞庭湖, “洞庭鱼米乡” “八百里洞庭” ,使我对 洞庭湖产生了美好的向往。 可却殊不知在美丽的洞庭湖...
  http://www.ytbhlb.com/8ff16c0852c3aa794c96c0935d27e10c.html
 • 《岳阳楼记》原文、节奏划分及理解填空: 原文:庆历/四年春,滕(téng)子京/谪(zhé)守巴陵郡。越/明年,政通/人和,...
  http://www.ytbhlb.com/71b3c299b3a5b6ab3a959d85f0a5e52f.html
 • http://www.ytbhlb.com/88dbf6fc6d8975f43637416139068d26.html
 • 《岳阳楼记》与《醉翁亭记》都是千古传诵的名篇,两文在思想感情与写作 手法上都有很多相似与不同之处, 下面就让我们来对...
  http://www.ytbhlb.com/151493c7cdb33746f31b2ac8f566ceca.html
 • 岳阳楼记选择题练习 庆历四年春,滕(téng)子京/谪(zhé)守/巴陵郡。越明年,政通人和,百废 具兴。乃/重修/岳阳楼,增/其旧制,刻/唐贤...
  http://www.ytbhlb.com/5b565b024db46964fbf5017c91791ffb.html
 • http://www.ytbhlb.com/e6003f7b2e277176507b543ceb02bf7e.html
 • 27、岳阳楼记 范仲淹 尖扎县康杨中学教师:祁成峰 目标要求: 1、朗读、背诵全文。 2、学习文章把叙事、写景、抒情和议论巧妙地结合在一起...
  http://www.ytbhlb.com/ff4c15863ee2c84f343f62850de43b32.html
 • 感谢胡豪杰为大家收集! 《岳阳楼记》 范仲淹 庆历四年春, 滕子京谪守巴陵郡。 越明年, 政通人和, 百废俱兴, 乃重修 岳阳...
  http://www.ytbhlb.com/90ce5dc71cb8c843549ea20f13d2fd60.html
 • http://www.ytbhlb.com/3ad87a2a6aaa0cd435274b9da5d72c1e.html
 • 《岳阳楼记》 作者:范仲淹 庆历四年春,滕子京谪(zhé)守巴陵郡。越明年,政通人和, 百废具兴。乃重修岳阳楼,增其旧制,...
  http://www.ytbhlb.com/775ac6773c71a89be47f0d4e5f619568.html
 • http://www.ytbhlb.com/4a2bdb4727adc1ab851580bcc478304a.html
hi