hi
"岳阳楼"的相关文章
 • 岳阳楼记逐句翻译 - 九年级上学期,语文教案,教材... 岳阳楼记逐句翻译_初三语文_语文_初中教育_教育专区。九年级上学期,语文教案,教材 《岳阳楼记》范仲淹 岳阳楼...
  http://www.ytbhlb.com/41186e5959a11cb0ba98ebc5261a4ec4.html
 • 岳阳楼记知识点归纳 - 《岳阳楼记》知识点归纳 一、文学常识 1、本文出自《范文正公集》作者是北宋文学家、政治家范仲淹。范仲淹(989—1052),字希文, 苏州吴县(...
  http://www.ytbhlb.com/f3f0d5d7e5425f03ca2a9ed2990e0236.html
 • http://www.ytbhlb.com/f7b54bc27d7ce0216e484cc0fc27f302.html
 • 《岳阳楼记》复习知识点 - 《岳阳楼记》知识汇总 一、文学常识: 范仲淹(989-1052) ,字希文,苏州吴县(现江苏省吴县)人, 北宋著名的政治家、 思想家、军事家和...
  http://www.ytbhlb.com/a9b67a9b2b6f8a720ecb5a6ee60e967a.html
 • 岳阳楼记比较阅读(一) - 比较阅读(一) 【甲】嗟夫!予尝求 古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处. 江湖之远则忧其...
  http://www.ytbhlb.com/225ce1558b6d5e12405e032e865ea2da.html
 • 岳阳楼记原文及译文 - 岳阳楼记 范仲淹·北宋 庆历四年春,滕(t?nɡ)子京谪(zh?)守巴陵郡。越明年,政通人和, 百废具兴。乃重(chónɡ)修岳阳楼,增其旧...
  http://www.ytbhlb.com/0d4343b1c3480811112f4d7ded5fc214.html
 • 岳阳楼建筑外观 - 洞庭天下水,岳阳天下楼。岳阳楼自古为江南三大名楼之一, 并且为三楼中唯一一个保持原址原貌的古代建筑。 它虽然小巧精致却 完整的体现出我国...
  http://www.ytbhlb.com/6c7ce6b53e19d04416a2cd26ac8c4ed7.html
 • http://www.ytbhlb.com/4a2bdb4727adc1ab851580bcc478304a.html
 • 岳阳楼记教案 - 岳阳楼记 范仲淹 教学目的: 知识与能力: 1、朗读、背诵全文。 2、学习文章把叙事、写景、抒情和议论巧妙地结合在一起的写法。 3、理解作者所...
  http://www.ytbhlb.com/e8ad12e0d36deddd0e1e3b7486eaf5bf.html
 • 岳阳楼的英文介绍 - welcome to visit yue yang tower,first i want to ask you a question who make the yueyan...
  http://www.ytbhlb.com/eb45cfb94d05818ddc14db2bd392f255.html
 • http://www.ytbhlb.com/3ad87a2a6aaa0cd435274b9da5d72c1e.html
 • 《岳阳楼记》原文、节奏划分及理解填空 - 《岳阳楼记》原文、节奏划分及理解填空: 原文:庆历/四年春,滕(téng)子京/谪(zhé)守巴陵郡。越/明年,政通/人和,...
  http://www.ytbhlb.com/71b3c299b3a5b6ab3a959d85f0a5e52f.html
 • 岳阳楼记知识点梳理 - 岳阳楼记 知识点 一、文章知识 1、本文出自《范文正公集》 ,作者是北宋文学家、政治家范仲淹。 2、归纳段意 第一段:写重修岳阳楼的...
  http://www.ytbhlb.com/f0e0be4d5afcaf02fb450a073ee229d7.html
 • 岳阳楼游记 - 岳阳楼游记 很小的时候就听别人说起过洞庭湖, “洞庭鱼米乡” “八百里洞庭” ,使我对 洞庭湖产生了美好的向往。 可却殊不知在美丽的洞庭湖...
  http://www.ytbhlb.com/8ff16c0852c3aa794c96c0935d27e10c.html
 • 岳阳楼记中考复习资料 - 《岳阳楼记》复习资料 一、文学常识 《岳阳楼记》选自《范文正公集》,作者是范仲淹,字希文,北宋初期著名的政治家、文学家,死后 谥号文正...
  http://www.ytbhlb.com/f162e12f30eb2a04dfe359ab871f77b7.html
 • 岳阳楼练习题附答案 - 《岳阳楼记》练习 ①予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴, 气象万千。此则岳阳楼之大观也,前人...
  http://www.ytbhlb.com/8fb1f38a2d341f66db575f8b9c912f93.html
 • 岳阳楼记文言知识梳理 - 《岳阳楼记》文言文知识点梳理 整理人:张彩霞 一、文学常识 范仲淹: 字希文, 世称“范文正公”。 唐宰相范履冰之后。 北宋著名的政治...
  http://www.ytbhlb.com/0da4f6139be724ae1bba2ac03a6f19cf.html
 • 岳阳楼记比较阅读(一) - 比较阅读(七) 【甲】嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲。居庙堂之高则忧其民;处 江湖之远则忧其君...
  http://www.ytbhlb.com/225ce1558b6d5e12405e032e865ea2da.html
 • 岳阳楼诗歌 - 岳阳楼 唐 元稹 岳阳楼上日衔窗,影到深潭赤玉幢。 怅望残春万般意,满棂湖水入西江。 题岳阳楼 唐 白居易 岳阳城下水漫漫,独上危楼凭曲栏。...
  http://www.ytbhlb.com/d379d257efe71d32d8efc7da60128339.html
 • 岳阳楼记选择题 - 岳阳楼记选择题练习 庆历四年春,滕(téng)子京/谪(zhé)守/巴陵郡。越明年,政通人和,百废 具兴。乃/重修/岳阳楼,增/其旧制,刻/唐贤...
  http://www.ytbhlb.com/5b565b024db46964fbf5017c91791ffb.html
hi